Mareš
Cígler

Architektura & urbanismus, projekce a design

Urbanismus

 

V urbanismu, stejně jako v architektuře, se vytváří nové nebo upravuje staré a i spektrum záběru je poměrně široké, od územních  plánů  přes územní studie po regulační plány.

Nové se vytvářejí na základě zadání - analýz, jaký typ budov odpovídá a  vyhovuje danému území, s podrobností závisející na měřítku a rozsahu území jenž má pokrýt. Vše je možno do určité míry porovnat analyticky, rozborem místa, návazností atp., ale v konečném důsledku je třeba především cit architekta-urbanisty jenž umožní se s množstvím dat vypořádat ku sourodému celku. 

U úpravy starších tomu není jinak, jen je třeba bráti více ohled na zapojení do již, doufejme, fungujícího celku, či není li tomu tak pak právě vhodnými zásahy upravit stávající celek k funkčnosti. Ve všech případech je ovšem jedním z kritických bodů sociální analýza. Zde, jelikož máme možnost posoudit už zaběhlý systém a můžeme na něj vhodně zareagovat, se projevuje jeden ze zásadních rozdílů, u nových systémů můžeme jen předpovídat. U revitalizací a obnovovaných starších územních celků vytváříme návrhy na základě průzkumů archivní dokumentace a fotodokumentace. Většinou se u revitalizací a obnov jedná o nápravu chyb druhé poloviny 20. století. Je snaha vracet původní materiály a zeleň. Ovšem i zde platí (stejně jako u stavební obnovy) , že je možné navrhnout nové řešení nebo navrhnout korekturu staršího řešení, jelikož ne vždy měli předci pravdu.

CENA

V případě územně plánovací dokumentace se držíme sazebníku České komory architektů. U územních studií je sazba individuální, v závislosti na rozsahu a výsledné podrobnosti provedení.